Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta poliçeleri ve bu sigorta poliçelerine dayalı talepleri kapsamakta iken tazminat hukuku, çeşitli durumlardan kaynaklanan yaralanma, hasar ve/veya kayıp durumlarında şahısların söz konusu zararlarını tazmin etmeye yönelik bir hukuk disiplinidir. Günümüz dünyasında sigorta sözleşmelerinin ve dolayısıyla sigorta hukuku ile tazminat hukukunun konuları oldukça çeşitli olduğundan, hukuki destek alınması zorunlu hale gelmiştir.
Tazminat hukuku, insan haklarında meydana gelen zararları gidermek amacıyla adaleti temin eden hukukun bir parçasıdır. Tazminat kişinin, kurumun, kuruluşun vb. bir başka kurum, kuruluş,
şahıs tarafından maddi veya manevi zarara uğratılması sebebiyle haksızlığa uğramış tarafa hakkını teslim etme halidir.

Hukuk Büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerine, sigorta sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda rizikonun gerçekleşmesi hallerinde maddi ve manevi zararların tazmini ile ilgili konular da dâhil olmak üzere sigorta şirketlerine yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmetleri de vermektedir.

Bu kapsamda Büromuz, hasar süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, sigorta poliçelerinin hazırlanması, risk değerlendirmesi yapılması noktasında deneyim sahibi olup müvekkillerine bu hususlarda etkili çözüm yöntemleri sunmaktadır.

Genel olarak, tazminat davalarını aşağıdaki şekliyle özetlemek mümkündür; Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

A. Ölümün Gerçekleşmesi Durumunda
Trafik kazası neticesinde vefat durumunun gerçekleşmesi halinde vefat edenin yakınlarının maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Maddi tazminatın hesaplanmasında; kazanın oluşumunda tarafların kusur durumu, vefat edenin yaşı, gelir durumu, geride kalanların kimler olduğu ve yaşları gibi hususlar önem arz etmektedir. Bununla birlikte, vefat edenin yakınlarının manevi tazminat talep etme hakları da bulunmaktadır. Geride kalan yakınların ekonomik durumu, vefat edene yakınlık ilişkisi, davalıların ekonomik durumu gibi kıstaslar manevi tazminatın takdirinde önemli rol oynamaktadır.

B. Bedensel Zarara Uğranılması Halinde
Trafik kazası neticesinde bedensel zarara uğrayan kişinin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Maddi tazminat hesabında; kazanın oluşumunda tarafların kusuru, zarar görenin yaşı, geliri, yaralanmanın boyutu (maluliyet oranı) gibi kriterler önem arz etmektedir. Söz konusu bu ölçütlerden yola çıkarak bilirkişiler tazminat hesaplamasını yapabilmektedirler. Bu hesaplamaya aktüer hesabı da denmektedir. Web sitemizde yer alan tazminat hesaplama programı sayesinde alınabilecek maddi tazminat miktarı hesaplanabilmektedir. Bedensel zarara uğrayan kişinin ayrıca manevi tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.

Trafik kazası neticesinde zarar görenin ağır bedensel zarara uğraması durumunda bu kişinin yakınları da manevi tazminat talep edebilmektedirler.

C. Araçta Hasar ve Araç Değer Kaybının Oluşması Durumu
Trafik kazası neticesinde araçta hasar ve değer kaybının oluşması halinde tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.
Kasten Yaralama Ve Kasten Adam Öldürme Eylemlerinden Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

A. Kasten yaralama eyleminden zarar görenler, zarar verenlerden maddi ve manevi tazminat talep edebilirler. Maddi tazminat miktarının hesabında; zarar görenin yaşı, geliri ve yaralanmasının
boyutu (maluliyet oranı) gibi hususlar dikkate alınır. Manevi tazminat davalarında ise zarar görenin yaralanmasının boyutu, tarafların ekonomik durumu tazminat miktarına etki eden
hususlardır. Zarar gören ağır bedensel zarara uğramış ise yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Bu davalarda zarar gören, zararın oluşumunda etkili olmuş ya da zararın artmasına
sebebiyet vermişse hâkim tazminat miktarında indirim uygulayabilmektedir.

B. Kasten Adam Öldürme Eyleminden Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları Kasten öldürülen kişinin yakınları; öldüren kişiden, öldüren kişiye farklı şekillerde yardımcı olanlar var ise onlardan da uğradıkları maddi ve manevi zararın karşılığı olarak tazminat talep edebilirler. Ölenin yaşı, geliri, geride kalanların kimler olduğu, onların yaşı gibi hususlar maddi tazminat hesabında dikkate alınır. Manevi tazminat davalarında ise tarafların ekonomik durumları araştırılır ve bu durum hükme esas alınır. Çünkü yerleşik içtihatlar gereğince; manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, lehine hükmedilen kişiyi zenginleştirme gibi bir amacı da yoktur. Manevi tazminatın bu ikisi arasında kendine özgü bir niteliği söz konusudur.

Kişilik Haklarının Zedelenmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları
A. Hakaretten Kaynaklanan Tazminat Davaları
Hakaret edilmesi nedeniyle kişilik hakları zedelenen kişiler, bu eylemleri işleyen kişi ya da kişilerden manevi tazminat talep edebilirler. Hakaretin boyutu, tarafların durumu bu davalarda
hükmedilecek tazminat miktarlarını etkileyecek hususlardır. Bu tür davalarda hâkim manevi tazminattan farklı olarak saldırıyı kınayan bir karar verebileceği ve bu kararı yayımlatabileceği
gibi manevi tazminata ek olarak da hüküm kurabilmektedir.

B. Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleşmesi Halinde Açılacak Tazminat Davaları
Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği durumlarda; hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması düşünülemez. Bu iki değerden
birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun sonucunda da, daha az üstün olan yararın daha çok üstün tutulması gereken yarar karşısında o olayda ve o an için korumasız
kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu yararıdır. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek
olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır.

Yine basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. Bu ilkelere aykırı şekilde yayın yapılması nedeniyle kişilik hakları zedelenen kişiler, uğradıkları manevi zararların
karşılığı olarak manevi tazminat talep edebilirler. Bu tür davalarda hâkim manevi tazminattan farklı olarak saldırıyı kınayan bir karar verebileceği ve bu kararı yayımlatabileceği gibi manevi tazminata ek olarak da hüküm kurabilmektedir.

Yani cevap, düzeltme veya tekzip metni yayımlatılmasına da karar verebilir. Bununla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siyasetçilere yönelik olarak eleştiri hakkının kullanılmasını konu alan içtihatlarında, prensip olarak, ifade özgürlüğünün sınırlarını, ulusal kanun koyucuların ve yine ulusal içtihat üretici yargı organlarının belki de hiç de kolaylıkla cesaret edemeyecekleri ölçüde radikal bir şekilde genişletmiş ve demokratik yaşamın sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi yönünden siyasetçilerin siyasi faaliyetlerine ilişkin olarak yaşatılması gerekli olan siyasi tartışma
ortamını, siyasetçinin kişiliğinin ve bu anlamda kişisel şöhretinin korunmasından daha üstün bir hukuksal değer olarak mütalaa etmiştir.

Yukarıda sayılan hizmetler ile birlikte,
– İş Kazalarında ki Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri,
– İşveren Mali Sorumluluk tazminatları,
– Doktor ve Hastane Uygulama Hatalarından (Malpractice) Kaynaklı Talepler,
– Sözleşmelere aykırılıklar Nedeniyle Uğranılan Maddi ve Manevi Tazminatlar,
– Nakliyat sigortalarında ki; Emtia nakliyatı sigortaları, Navlun sigortaları, Kıymet nakliyatı sigortaları, tekne sigortaları sorumlulukları konusunda ve Emtia nakliyat sigortası teminatları olan; tam ziya, dar teminat ve geniş teminat konularında talep edilecek tazminatlar,
– Deniz yolu kazaları, Deniz araçları hasar/onarımı ile Destekten Yoksun Kalma tazminatları, Sakatlık Tazminat talepleri,
– Hava yolu kazalarında seyahat sigortası tazminatı, maluliyet (sakatlık) tazminatı ile hava yolu kazalarında vefat edenlerin destekten yoksun kalma tazminatları konularında yerli ve yabancı müvekkillerimize profesyonel destek sunmaktayız.