Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.
Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye
giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı ’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.
Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerinden bir kısmı aşağıda sunulmuştur;

 •  Yabancı Gerçek ve Tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul elde etmesi,
 •  Türk Vatandaşlığı kazanma; mevduat hesabı açmak suretiyle vatandaşlık kazanılması, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmesi, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 •  Yabancı Sermayeli Şirketler için Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ICSID)
 • Gayrimenkul yatırım fonu ve yabancıların gayrimenkul yatırım fonu kapsamındaki avantajları,
 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabi tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dâhil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma
  izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin aile üyelerine destekleyici yoluyla aile ikamet izni
  başvurularının yapılarak sonuçlandırılması,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Sağlık Turizmi alanında danışmanlık ve hukuki hakların muhafazası,
  Yabancıların Türkiye’de sahip olduğu haklar şunlardır;
  – Kişi Dokunulmazlığı,
  – Seyahat, İkamet Hak ve Özgürlüğü,
  – Sözleşme Yapma Hakkı,
  – Basın Özgürlüğü,
  – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
  – Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
  – Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
  – Çalışma Hakkı, (Çalışma izni ile)
  – Gayrimenkul Edinme ve Miras Hakkı,
  – Yabancı Sermayeli Şirket Kurma ve Şirketlere Ortak Olma Hakkı,
  – Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
  Türkiye’de bulunan yabancılar, özellikle oturma ve çalışma izni alınması ve bu izinlerin uzatılması, idari makamlar tarafından kendileri hakkında verilen sınırdışı (deport) kararlarına karşı idari ve yargı mercileri nezdinde itiraz edilmesi konularında hukuksal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, tüm bu alanlarda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yabancıların Türkiye’de yaşayabilecekleri hukuki sorunlarının çözümünde, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin tüm işlemlerinde, mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinde, yabancıların Türkiye’de alım-satım işlemleri ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanmasında, yabancıların mülk edinmelerinde, yabancıların evlenmeleri ve miras hakları konularında her türlü hukuksal desteği sunmaktayız.