Vergi ve Gümrük Hukuku

Dünya vatandaşları ile Mali İdareler veya Gümrük İdareleri arasında çıkan ihtilaflardır. Bu uyuşmazlıklar, vergi ve gümrük mevzuatlarındaki tanım ve çerçevelerde yapılan değişiklikler, çeşitlendirmeler ve güncellemeler sonucu oluşabileceği gibi; hesap ve mevzuat hataları ile de ortaya çıkabilmektedir. Çeşitli süreçlerde matrahta, vergi miktarında, yükümlünün şahsında, mükerrerlik durumlarında, yükümlülükte, vergi konusunda ya da verginin tahsil edileceği dönemde uyuşmazlığa neden olabilecek hatalar ve uyuşmazlıklar cereyan edebilir.

Söz konusu bu ihtilafların ve uyuşmazlıkların çözümü için idari ya da adli yollara başvurulabilir. İhtilafların ve uyuşmazlık çözümünün her aşamasında atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar, ihtilafın sonucunda büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle, Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları, inceleme sürecinden, yargılama sürecinin sonuna kadar, tüm aşamalarda, profesyonelce yönetilmelidir. Uzmanlık gerektiren vergi ve gümrük uyuşmazlıklarında atılan yanlış adımlar büyük ekonomik kayıplara ve ceza hukuku anlamında ağır yaptırımlara maruz kalma sonucunu doğurabilmektedir.
Vergi ve Gümrük İhtilaflarının Çözümünde Milan Hukuk & Danışmanlık Nasıl Katkı Sağlar?  Vergi veya gümrük uyuşmazlık süreçlerinin tamamında profesyonel bir destek sunan Milan Hukuk ve
Danışmanlık ekibi, yalnızca inceleme süreci sırasında değil, süreç öncesinde ve sonrasında, uzlaşma ve dava aşamalarında hizmet vermektedir. Yıllara yayılan vergi ve gümrük işleyişi konusundaki tecrübesi, sermaye piyasalarına olan hâkimiyeti ve dünyadaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ekibimiz sunacağ

 • İncelemeler sırasında müvekkillerden istenen defter, belge ve bilgilerin vergi ve gümrük müfettişlerine sunulmadan önce A’dan Z’ye kontrolü,
 •  İnceleme sürecinin yönetilmesi, inceleme görevlileri ve müvekkiller arasında sağlıklı iletişimin sağlanması,
 •  İnceleme konusu ve incelemeyi yapan hakkında araştırma ve değerlendirme yaparak, gereken durumlarda vergi ve gümrük müfettişine sunulacak bilgilerin ve hukuki mütalaanın hazırlanması,
 •  Vergi incelemesi sonrasında düzenlenen tutanaklara gerekli açıklamaların ve itiraz şerhlerinin eklenmesi konusunda danışmanlık,
 •  İnceleme esnasında tarhiyat öncesi uzlaşma olasılığının değerlendirilmesi,
 •  Rapor Değerlendirme Komisyonları nezdinde yapılabilecek görüşmelere katılarak, hukuki ve teknik destek hizmeti verilmesi,
 •  Uyuşmazlık konusu vergi ve gümrük borçlarına ilişkin gecikme faizlerinin hesaplanması ve toplam tarhiyat ve risk tutarlarının belirlenmesi konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  Vergi ve gümrük incelemeleri tamamlandıktan sonra Milan Hukuk ve Danışmanlık tarafından verilen hizmetler ise şu şekildedir;
 •  Vergi ve gümrük inceleme raporlarının değerlendirilmesi; incelemeye esas uyuşmazlık konusunun güncel mevzuat ve uygulama açısından incelenmesi,
 • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporunun hazırlanması ve hesaplamaların yapılması,
 •  MAP’a (Karşılıklı Anlaşma Usulü) başvurma olasılığının değerlendirilmesi ve MAP süreci hakkında danışmanlık,
 • Uzlaşma sürecinde yapılabilecek indirimlere ilişkin hesaplamaların yapılması,
 • Davanın kaybedilme ihtimalinde, dava sonucunda ödenmesi gereken gecikme faizinin hesaplanması ve ödenmesi gereken yargılama giderleri hakkında rapor verilmesi,
 • Gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve cezalarla ilgili itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takibi. Vergi ve Gümrük incelemeleri tamamlandıktan sonra

Milan Hukuk ve Danışmanlık tarafından verilen hizmetler ise şu şekildedir;

 •  Yetkili uzlaşma komisyonunun belirlenmesi ve uzlaşmaya başvuru süreçlerinin hazırlanması,
 •  Uyuşmazlığın kaynaklandığı tüm belgelerin detaylıca tetkik edilmesi, İnceleme raporlarının detaylı olarak incelenmesi, maddi hata kontrolü,
 •  İnceleme konusunun vergi ve gümrük mevzuatı ile yargı kararları ışığında hukuki açıdan değerlendirilmesi,
 •  Uzlaşma komisyonuna sunulmak üzere detaylı hukuki mütalaanın hazırlanması,
 •  Uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesine yardımcı olunması ve uzlaşma görüşmelerine mükellef ile birlikte katılım sağlamak,
 •  Uzlaşma sağlanması durumunda tahakkuk fişlerinin, uzlaşma tutanaklarındaki rakamlarla uygunluğunun kontrolü ve faiz hesaplarının kontrolünü yapmak

Uyuşmazlık çözümü olarak yargı yoluna başvurulması durumunda ise aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 • İnceleme raporlarının ve uyuşmazlığın kaynaklandığı tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi, tetkik edilmesi ve değerlendirilmesi,
 •  İnceleme konusunun ilgili tüm mevzuat ve yargı kararları ışığında hukuki açıdan detaylı şekilde  değerlendirilmesi,
 • Şirket verilerinden hareketle her türlü savunma ve dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması,
 •  Tüm yargı sürecinin hızlı, istikrarlı ve sonuç alıcı şekilde takibi,
 •  Yargı kararları sonucuna göre vergi ve gümrük idarelerince yapılacak işlemlerin kontrolü ve savunma hizmetinin alınan her türlü olumlu-olumsuz karar halinde de en etkin şekilde sürdürülmesi,

Yukarıda bazı maddeler halinde belirtildiği üzere, Milan Hukuk ve Danışmanlık’ın vergi ve gümrük uyuşmazlık çözümü uzmanları, vergi ve gümrük incelemelerinin en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması veya sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde çok kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Müvekkillerin mali ve gümrük idareleri ile olan riskli konularının herhangi bir ihtilaf başlamadan çözümü konusunda da danışmanlık hizmetleri vererek, müvekkillerin risklerini azaltma konusunda güçlü ve sonuç odaklı hizmetler sunulmaktadır.
Bunlar ile birlikte, aşağıda sunulan liste bir “Vergi Kaçakçılık Rehberi” değildir. Basit bir inceleme ile ortaya çıkabilecek eskimiş uygulamalar nedeniyle vergi mükelleflerinin gereksiz büyük riskler almalarının önüne geçmek amacıyla paylaşılmıştır.

Milan Hukuk ve Danışmanlık, yerli ve yabancı müvekkillerine daha kazançlı, risksiz ve olan riskleri minimize etmeye yönelik hizmetler sunmaktadır. Bünyesinde bulunan güçlü yerli ve yabancı avukat ekibi, alanında büyük başarılara imza atan ekonomistler ve kamuda önemli görevler üstlenmiş vergi müfettişleri, yargı mensupları, teknokratlar ile eksiksiz hukuk ve danışmanlık hizmeti
sunarak müvekkillerine hukuki ve mali koruma sağlamaktadır. Aşağıda Türkiye’de genel olarak karşılaşılan vergi sorunları başlıklar halinde sunulmuş olup bunlar dışında da değişen ve gelişen dünyada yeni ve mevzuatlara pek yansımamış ihtilaflar konusunda hizmet sunulmaktadır.

1- Mal ve hizmet satışlarına fatura, fiş düzenlememek veya eksik düzenlemek,
2- Vergi dairesine kayıt olmaksızın çalışılması,
3- Cari döneme ait hasılatın sanki sonraki yılın geliriymiş gibi ertesi yıla kaydırılması,
4- Envanter kayıtlarında oynanması,
5- Şartlar taşınmadığı halde istisnalardan yararlanılması,
6- Vergiye tabi işe başlamanın geç bildirilmesi,
7- İmal edilen mal miktarının gizlenmesi ve farkın belgesiz satılması,
8- Korsan mal üretilmesi ve bunların belgesiz satılması,
9- Emlak alım-satımlarında gayrimenkulün değerinin altında bildirilmesi,
10- Vergiden muaf tutulan vakıf ve dernek adı altında faaliyetlerde bulunulması,
11- İnşaat ve imalat maliyetlerinin gerçek olmayan belgelerle şişirilmesi,
12- Satış hasılatının avans ya da teminat gibi gösterilerek gelir (vergi) beyanına dâhil edilmemesi,
13- İşletmeye ait kaynakların ortaklar tarafından bedelsiz ya da düşük bedelle kullanılması,
14- Kargo ve PTT yoluyla yapılan satışların belgelenmemesi,
15- Aktifleştirilmesi gereken (dolayısıyla amortismana ayrılmak suretiyle taksitler halinde giderleşecek) ödemelerin bir kerede doğrudan gider olarak dikkate alınması,
16- Gelecek döneme ilişkin giderlerin cari döneme işlenmesi: Örneğin: Peşin ödenen kiralar, sigorta bedelleri vb.
17- Bazı alacakların, gerçekte olmadığı halde şüpheli veya değersiz alacak haline sokulması,
18- Fazla (kanunen belirlenen orandan yüksek) amortisman gideri ayrılması,
19- Amortismana tabi bir şeyin doğrudan gider yazılması,
20- Yapılan sosyal amaçlı yardımların kanundaki şartları dikkate almaksızın kazançtan düşülmesi,
21- Turistik amaçlı gezilerin, yemek, hediye vb. şahsi harcamaların işletme ile ilgili gösterilmesi,
22- Kira gelirlerinin gizlenmesi,
23- Yüksek oranlı KDV’ye tabi malların satışlarında düşük oranlı KDV’li satışı gibi yazar kasa fişi kesilmesi,
24- Değişik sektörlerde faaliyet gösterdiği halde bir kısım faaliyetlerin gizlenmesi suretiyle tek sektörde
faaliyet gösteriyor gibi beyanname verilmesi,
25- Tek kişi adına vergi kaydı yaptırıp, birkaç kişinin aynı işi ya da değişik işi tek bir kayıt numarası üzerinde yapması,
26- Fire oranının olandan daha yüksek gösterilip, gerçek fire farkı ile farkın faturasız satılması,
27- Aynı irsaliye ile irsaliyesiz veya irsaliyelerde tahrifat yaparak belgesiz mal sevk edilmesi,
28- Kredinin şirkette kullanıyor gibi gösterilip özel işlerde kullanılması,
29- KDV veya kurumlar vergisi ödememek için veya gruba dâhil şirketlerdeki birikmiş zarar, devreden KDV, daha düşük vergilenme imkânı veren enstrümanlardan (yatırım indirimi gibi) grup içinde karşılıklı mal, hizmet faturaları düzenlenmesi suretiyle yararlanılması,
30- Kârın gruptaki zararlı şirkete aktarılması,
31- Mal bedelinin kısmen veya tamamen açıktan alınması,
32- Şirketin parasının kasada gibi gösterilip ortaklarca kullanılması,
33- Damga vergisine tabi işlem ve belgelerin damga vergisine ancak takip amacıyla işlemlere başlandığında tabi tutulması,
34- Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması Suretiyle Vergi Kaçırılması,
35- Mal veya hizmetin bedelinin faturada “düşük” ya da “yüksek” gösterilmesi,
36- Mal veya hizmetin “tanımının” faturada farklılaştırılarak yer alması,
37- Gerçekte mal ve hizmet alınmadığı halde alınmış gibi faturalamak veya fatura almak,
38- Faturanın üst suretine farklı, alt suretine farklı rakam yazılması,
39- Belgelerde tahrifat yapılması,
40- Gerçek alıcı, satıcı yerine başka birisinden belge alınması veya alıcıdan başkası adına belge düzenlenmesi,
41- Gayri faal ya da ticari faaliyetine son vermiş firmaların faturalarının kullanılması,
42- Vasfının veya miktarının veya fiyatının doğru beyan edilmemesi suretiyle ithalat yapılması,
43- Kesilen fatura ve fişlerin ticari defterlere eksik geçilmesi, hasılatın eksik (örn: takdim tehir hatası ya
da basit toplama hatası yapılmış gibi) toplanarak gösterilmesi,
44- Hasılatın defterde tam olmasına, belgeli olmasına (fatura, fiş kesiliyor olmasına) rağmen beyannamede eksik bildirilmesi,
45- Beyannamelerde veya ekindeki bilanço veya işletme hesabı özetinde hayali indirilebilir gider veya KDV beyanlarında, kayıtlarda farklı olduğu halde daha yüksek indirilecek KDV gösterilmesi,
46- Çalıştırılan kişilerin çalıştıkları gün sayısının eksik gösterilmesi,
47- Verilen ücretlerin düşük gösterilmesi,
48- Kaçak işçi (yerli-yabancı) çalıştırılması,
49- Ortak veya çalışanlara uzun süreli avans verilmiş gibi gösterilmesi,
50- Şirket çalışanlarına tahsis edilmiş olan dolayısıyla normal şartlarda ücret olarak vergilenmesi gereken (ödemenin) evin misafirhane olarak gösterilmesi yoluyla vergisiz bırakılması yollarını
sayabiliriz