Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda, hukuki destek alınması son derece önem arz etmektedir. Gayrimenkul
alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye taşındığında, taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuk davalarında azami işlem güvenliği açısından gayrimenkul hukuku uzmanından hukuki destek alınarak işlem yapılması oldukça önemlidir. Gayrimenkul Hukuku, detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısıyla uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir.

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmakta olup toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuk konuları olan ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan Gayrimenkul Hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlık, detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle gayrimenkul hukuku uzmanı eşliğinde hukuka aykırı durumların bertaraf edilmesi ile sonuca gidilmesi önem arz etmektedir. Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturan “mülkiyet hakkı” T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.

Milan Hukuk Bürosu olarak, Türkiye ve dünyanın herhangi bir yerindeki gayrimenkul yatırımlarında ve geliştirmelerinde hukuki destek veriyoruz. Maruz kalınacak verginin asgari seviyede
tutulması amacıyla yatırımları vergi ekibimizle birlikte yapılandırıyoruz. Uzun yıllardır gayrimenkul yatırımcılarını, geliştiricilerini, yöneticilerini ve finansörlerini temsil ederek kazandığımız tecrübelerden faydalanmak suretiyle, gayrimenkul hukuku alanında sunduğumuz tam kapsamlı hizmetler çerçevesinde düzenleme, vergi, finans ve çevre konularında da entegre edilmiş danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Müvekkillerimize, hızlı bir şekilde değişen/gelişen global emlak piyasasındaki olanaklara ve risklere süratli bir şekilde cevap verebilmeleri için danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Emlak yatırımlarını
stratejik olarak yönetmek için bir iletişim ağına sahibiz ve düzenli olarak önemli bireysel işlemlerde ve büyük portföy işlemlerinde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Milan Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz aşağıda listelenmiştir;
• İnşaat Projeleri, Gayrimenkul Geliştirme, Planlama ve Arazi Kullanımı,
• Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonları (REIT),
• Oteller, Alışveriş Merkezleri, Tatil Mekanları ve Turizm,
• Emlak Vergisi, Çevre Konuları ve Düzenlemeleri,
• Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri,
• Kira Sözleşmeleri ve İntifa Hakları,
• Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
• Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
• Şuf’a, ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
• Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,
• Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davalarında tarafların temsil edilmesi,
• İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
• Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
• Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
• İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek
ve gayrimenkul hukuk danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
• Kira sözleşmelerinin feshi,
• Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilaflarının her aşamasında tarafların temsil edilmesi,
• Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,
• İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi,
• Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki
mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
• Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
• İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
• Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
• Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi,
• Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilen ve korunan, “Mülkiyet Hakkı” kapsamında hukuki destek sağlanması,

• Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporlarının hazırlanması suretiyle tarafların
karar verme süreçlerine destek olunması,